Hufvudstadsbladets Seniorer


           
Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer rf:s styrelsemöte på Hbl
den 26 november  kl. 14.00.
Närvarande: ordförande Johanna Westman, Tage Johansson, René Wikgren, Nils-Erik Friis, Ann-Charlotte Stoltzenberg, Leif Stjernberg, Jack Strandberg,
Inger Blomqvist och Marita Lindvall.
Maj-Britt Paro deltog i mötet som
kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsingfors..

§ 1  Ordförande Johanna Westman öppnade mötet.

§ 2  Julfesten den 10 december diskuterades. Beslöts att ordföranden kontaktar Hbl:s ekonomidirektör Klas Nyström om julfestbidrag plus medlemsavgift. Sedvanligt lotteri ordnas. Heidi Andler kontaktas om lotterivinster. Föreningen bjuder på icke-traditionell traktering, alltså inte julmat. Maj-Britt Paro och Inger Blomqvist fixar kalkonfiléer och övriga styrelsemedlemmar hjälper till med arrangemangen.

§ 3  Det  nya årets program inleds den 14 januari 2015 då Stefan Lundberg
och Leif Weckström berättar om sina äventyr i Göran Schildts kölvatten. Till samma möte inbjuds Per-Erik Johnsson som skrivit en självbiografisk bok om bl.a. sina 20 år vid Hbl.

I februari planeras ett besök på Designmuseet Arabia plus eventuellt Arcada.

§ 4  Årsmötet hålls den 25 mars 2015 kl. 15.00. Hbl:s nya kulturchef Fredrik Sonck inbjuds som gäst efter förhandlingarna.

 § 5  I april planeras ett besök till Gumbostrand Konst & Form i Sibbo.
Vårutfärden i maj går denna gång till Kyrkslätt med Porkalaparentesen som tema. Ordföranden presenterade ett preliminärt program.

§ 6  Nils-Erik Friis informerade om Albanienresan  26.9-3.10.2015. Preliminärt har 24 personer anmält sig till resan. Bindande förhandsbetalning/anmäl-ningsavgift bör betalas före 1.12.2014 eller efter kontakt med reseledaren.

§ 7  Följande medlemsbrev skickas ut i början av januari 2015.

§ 8  Hbl:s 150-årsjubileum den 5 december 2014 diskuterades. Företagsledningens kriterier för vilka av de före detta medarbetarna som skall inbjudas har väckt ont blod bland föreningens medlemmar, i synnerhet som dessa  kriterier inte har offentliggjorts. Endast nuvarande och tidigare styrelsemedlemmar plus några andra pensionärer har inbjudits, men dessa utvalda har i stället fått inbjudan för två personer. Många seniorer känner sig illa behandlade och anser att förfarandet är osolidariskt. Styrelsen har dock inte haft inflytande över festarrangemangen – med undantag för att vi bidragit med några namn som inte bör förbigås. Ordförande informerar chefredaktör Jens Berg om stämningen bland seniorerna.

§ 9   Mötet avslutades kl. 15.30

             Enligt uppdrag
             Marita Lindvall
             sekreterare