Hufvudstadsbladets Seniorer


Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer rf:s
styrelsemöte på Friis&Resors arbetstrum
den 4.9.2018 kl 10.30
Deltagare: Nils-Erik Friis, Tage Johansson, Leif Stjernberg,
Patricia Winckelmann-Zilliacus, René Wikgren, Gösta Gustafsson,
Ann-Charlotte Stoltzenberg, Maj-Britt Paro.
Förhinder: Marita Lindvall och Inger Blomqvist.

Föredragningslista
1. Mötet öppnas.
    Ordförande öppnade mötet kl 10.49.

2. Föredragningslistan fastställs
    Föredragningslistan fastställdes.

3. Vad betyder GDPR för föreningen
Kassör René Wikgren gick i genom vad EU:s direktiv (GDPR) innebär för föreningen. I praktiken förändras inget. Föreningen har rätt att hålla ett medlemsregister med de uppgifter som behöver finnas där.

4.Höstens verksamhet
besök på Amos Rex 17.9.2018 kl 11.00, över 20 anmälda. Föreningen står för guidning (90€) och halva inträdesavgiften 6 € av 12 € för de medlemmar som deltar. Beslöts att medlemmarna ges förtur och eventuella avecar får delta på egen bekostnad om det finns plats i gruppen som får vara högst 25.

resan till Moldavien 9-14.10.2018, 21 anmälda, av dem har 14 koppling till seniorerna. Resan belastar inte föreningens ekonomi.

träff med Staffan Bruun 23.10.2018 kl 11 på G18 i rum 101.

lillajulkryssning  till Tallinn efter att jultorget öppnat. Kryssningen ordnas tredje veckan i november till exempel med Viking Line, avfärd kl 10.30 - retur från Tallinn kl 17.00. Ordförande utreder frågan vidare.

julfesten ordnas måndagen den 10 december 2018 kl 14.00 på G18 i rum 101 med sedvanlig förplägning.

5. Vårens verksamhet
januari: förslag finns att föreningen besöker det nya centrumbiblioteket Ode.
Datum spikas senare.

februari:  föreningen gör ett besök på Hbl för att se hur verksamheten är organiserad efter flyttningen. Datum spikas senare.

mars: årsmöte med gäst, plats G18. Vi siktar på att mötet hålls vecka 11 och som mötesplats bokas rum 101 på G18.

för april planeras ett besök på Tekniska museet. Efter besöket firar vi vårfest.

maj: exkursion till Verla bruk (museet öppnar för säsongen den 2.5.2019). Exkursionen ordnas som en dagsutflykt.

6. Samarbete med andra föreningar.
Hankens Seniorer skulle vara intresserad av att samarbeta med Hbl:s seniorer. Föreningen har 42 medlemmar.
Konstaterades att det inte finns något hinder för ett samarbete. Gemensamma utflykter, resor och besök kunde komma i fråga. Ordförande går vidare i sonderingarna med Hankens Seniorer.

7. KRAN undrar om vi vill ha upplysning om hur alkohol och mediciner verkar. Jag lovade ta upp saken i styrelsen.
KRAN rf har ett pilotprojekt där vi lyfter fram vad som kan hända då läkemedel och alkohol kombineras. Inom projektet håller specialsjukskötare Birgitta Köhler sessioner där hon berättar vilka risker som finns när olika typer av mediciner kombineras med alkohol. Vi erbjuder ett positivt och informativt tillfälle utan skuldbeläggande och hoppas på att väcka till diskussion och tankar kring ämnet bland deltagarna.
 Vi vill erbjuda er pensionärsförening att delta i projektet genom att ordna ett tillfälle för era medlemmar. Är er förening intresserad av att boka in ett tillfälle kring detta tema under hösten?
Frågan bordlades.

8. Övriga frågor
Erik Appel och Ragni Appel vill lämna föreningen.

Konstaterades att medlemmar har fri rätt att avstå från sitt medlemskap.

9. Mötet avslutas.
Mötet avslutades kl 11.49.

Vid protokollet
Nils-Erik Friis