Hufvudstadsbladets Seniorer


Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer rf:s
styrelsemöte på Café Amos
den 7 mars 2018 kl. 10.15.

Närvarande: ordförande Nils-Erik Friis, René Wikgren, Leif Stjernberg,
Inger Blomqvist, Patricia Winckelmann-Zilliacus och Marita Lindvall. Maj-Britt Paro
deltog i mötet som kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsingfors.

§ 1   Ordförande Nils-Erik Friis öppnade mötet och konstaterade att det är beslutfört.

§ 2   Föredragningslistan fastställdes.

§ 3   Föreningens årsmöte hålls 20.3.2018 kl. 13.15 i rum 101 på G18, Georgsg. 18.

Årsmöteshandlingarna genomgicks. Verksamhetsberättelsen för 2017 presenterades. Kassören René Wikgren redogjorde för bokslutet som uppvisar ett överskott på 510,67 euro. Verksamhetsgranskarna har gett sitt utlåtande och förordar ansvarsfrihet. 
Styrelsen föreslår för årsmötet att medlemsavgiften förblir oförändrad eller 20 euro, varav 11 euro går till förbundet.

René Wikgren presenterade ett budgetförslag för 2018. Ett utkast till verksam-hetsplan för 2018 föredrogs.

Alla styrelsemedlemmar plus ordföranden är villiga att fortsätta om årsmötet så besluter. Detta torde också gälla verksamhetsgranskarna.

Eventuell gäst på årsmötet är Tommy Pohjola, aktuell med sin bok om Västmetron. Ordföranden kontaktar.

På årsmötet bjuder föreningen på en lätt servering.

§ 4   Vårens verksamhet diskuterades. Den 18 april ordnas en utflykt med K.O. Johanssons buss till Tammerfors. På programmet står bl.a. en guidad rundtur, besök på Vapriikki och museet Milavida. Nils-Erik Friis presenterade ett kostnadsförslag på totalt 1 370 euro för resan. Beslöts att resan kostar 30 euro per  person. Mer om utfärden i nästa medlemsbrev.

Vårfest blir det också i år. Preliminärt datum för festen är 16.5.2018. Osäkert om festen kan arrangeras på HBL. Plats och klockslag meddelas senare.

(Nisse har bokat utrymmen för vårfesten på G18. Den 16 maj fanns inga lediga utrymmen så vårfesten äger rum måndagen den 14 maj kl.14.00.)

Den 27 juni ordnas undantagsvis en utfärd till ön Torra Mjölö utanför Helsingfors. Vardagstrafiken börjar efter midsommar. Nils-Erik Friis planerar.

§ 5  Också höstens verksamhet togs upp även om det är den följande styrelsen som   fattar besluten. I september besöks Konstsamfundets nya museum Amos Rex.

En resa till Moldavien planeras 9.10 - 14.10. 2018.

I november blir det en dagsutflykt till Tallinn och ett besök på julmarknaden.
I december är det dags för traditionell julfest.

§ 6    Inget nytt på medlemsfronten.

§ 7    Lediga platser finns på en Lettlandsresa 30.5 – 2.6 beställd av Munksnejdens pensionärer.  Arrangör: Friis&Resor.
Ett möjligt resesamarbete med andra pensionärsföreningar diskuterades.

§  8    René Wikgren utreder ett eventuellt byte av bank eftersom Aktia rejält höjt
sina bankavgifter för förenings- och företagskunder.

Maj-Britt Paro informerade om Samrådets i SPF Helsingfors kommande program.

§  9    Mötet avslutades kl. 11.10.

                                               Enligt uppdrag
                                                Marita Lindvall