Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer rf:s
styrelsemöte på HBL den 8 mars 2017 kl. 16.00.
Närvarande: ordförande Johanna Westman, Tage Johansson, René Wikgren,
Nils-Erik Friis, Anne-Charlotte Stoltzenberg, Leif Stjernberg, Inger Blomqvist
och Marita Lindvall. Maj-Britt Paro deltog i mötet som kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsingfors.

§ 1    Ordförande Johanna Westman öppnade mötet och konstaterade att
det är beslutfört
.

§ 2    Anmälningsärenden
Maj-Britt Paro informerade om Samrådets kommande program som innefattar bl.a.samvaropromenader, danskvällar och seniorträffar.  Hon nämnde också  Pensionärsförbundets motionskampanj som startar den 15 mars samt att förbundet ämnar starta en Antikrunda.
Hufvudstadsbladets Seniorer placerade sig på en hedersam andra plats i förbundets frågesportssemifinal för Mellannyland den 15 februari. Laget bestod av Christina Juthas, Nils-Erik Friis och Tage Johansson.

§ 3    Föreningens årsmöte 23.3.2017 på HBL
Kassören René Wikgren presenterade bokslutet som uppvisar ett överskott på 480,41 euro. Verksamhetsgranskarna har gett sitt utlåtande och förordar ansvarsfrihet.
Verksamhetsberättelsen för 2016 presenterades. Ett utkast till verksamhetsplan för 2017 föredrogs. René Wikgren gör upp en budget till årsmötet.
Styrelsen föreslår för årsmötet att medlemsavgiften förblir oförändrad eller 20 euro, varav 11 euro går till förbundet.
Ordförande har ansökt om bidrag från det s.k. Förbundspaketet.

Johanna Westman meddelade att hon på grund av kommande flyttning till Sverige, vill stiga åt sidan som ordförande. Styrelsen beslöt föreslå för årsmötet att Nils-Erik Friis väljs till ordförande i hennes ställe.
Styrelsen föreslår att nya föreningsmedlemmen Nina Weckström väljs in från redaktionen. Maj-Britt Paro sonderar.
Gösta Gustafsson från tekniska sidan föreslås ersätta Jack Strandberg som suppleant. Tage Johansson kontaktar. Övriga styrelsemedlemmar är villiga att fortsätta om årsmötet så vill.
Efter mötesförhandlingarna talar Caty Paro om ”Optimism och framtidstro – viktigare än någonsin”.

§ 4    Medlemsärenden
Hufvudstadsbladets Seniorer använder förbundets medlemsregister. René Wikgren sköter medlemsregistret och har tillsammans med Leif Stjernberg rätt till inloggning.
Gösta Gustafsson, Leif Lindblom och Björn Månsson blev medlemmar i föreningen 2016.  Nya medlemmar hittills i år är Patricia Winckelmann-Zilliacus och Nina Weckström.
Styrelsen har av KSF Media begärt en uppdatering av informationen om de förmåner och rabatter företagets pensionärer är berättigade till efter ändringarna som infördes vid årsskiftet. Medlemmarna informeras när de slutliga uppgifterna finns.

§ 5    Kommande program
Föreningens exkursion till Vanda i april diskuterades. Leif Stjernberg hade inför mötet kontaktat arkeolog Andreas Koivisto som preliminärt lovat ställa upp som guide under rundturen. Ordförande kontaktar Andreas Koivisto för uppgörande av program.
Nils-Erik Friis meddelade att han förbereder en medlemsresa till Grekland i oktober i stället för den inhiberade resan till Moldavien i maj. Mer information på årsmötet.

§ 6    Mötet avslutades kl. 17.10.

                 Enligt uppdrag
                 Marita Lindvall