Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer rf:s styrelsemöte
10.2.2016 i restaurang Palema/Slakthuset.
Närvarande: ordförande Johanna Westman, Tage Johansson, Leif Stjernberg,
Inger Blomqvist och Marita Lindvall. Maj-Britt Paro deltog i mötet som kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsingfors.

§  1  Ordförande Johanna Westman öppnade mötet kl. 14.40 och
konstaterade att det är beslutfört.

§   2  Anmälningsärenden   
Maj-Britt Paro informerade om Samrådets resa till Fredrikshamn och
Hamina Tattoo den 5 augusti. Leif Stjernberg efterlyste en presentation av föreningen på webben. Ordföranden skriver presentationen.
            
§  3  Föreningens årsmöte 22.3. 2016 på HBL.
I kassören René Wikgrens frånvaro presenterade ordföranden ett förslag till bokslut som uppvisar ett underskott på – 260,90 euro, vilket styrelsen godkände. Ett utkast till verksamhetsberättelse för år 2015 presenterades.
På förslag av ordföranden och sekreteraren skrivs verksamhetsberättelsen
per kalenderår och inte som tidigare från årsmöte till årsmöte.


Budgeten presenterades. Enligt styrelsen borde eventuella understöd tas
med i budgeten. Ordföranden har ansökt om bidrag från olika stiftelser för
en resa till Mänttä. René Wikgren färdigställer ett förslag till budget för årsmötet.


Styrelsen föreslår att medlemsavgiften förblir densamma som förut,
dvs. 20 euro.

Styrelsen behandlade verksamhetsplanen för 2016 och i samband härmed diskuterades möjligheterna till IT-stöd för medlemmar som inte använder internet. Konstaterades att det finns olika IT-verkstäder som kan ge stöd.

Styrelsen diskuterade även Svenska pensionärsförbundets nya medlemsregister och konstaterade att inga åtgärder kan vidtas utan mer information.

De medlemmar i styrelsen som var närvarande vid mötet var villiga att
fortsätta ett år till om årsmötet så önskar. Också övriga styrelsemedlemmar torde vara villiga att fortsätta.

Efter årsmötesförhandlingarna visar Curt Lindström en videofilm från föreningens Albanienresa hösten 2015.

§  4   Beslöts att föreningens planerade resa till Mänttä ordnas i september
i stället för i maj 2016.

§  5   Ett besök på Designmuseet och Eero Aarnios retrospektiva utställning planeras  den 20 april.

Onsdagen den 18 maj ordnas en vårfest på HBL med ”avecar”.
Ett förslag om en resa i österled, Narva-St. Petersburg-Viborg, våren 2017 framkastades. Tanken överlåts till resekoordinator Nils-Erik Friis för förädling.

§  6    Mötet avslutades kl. 15.30.

Enligt uppdrag
Marita Lindvall